Đề xuất cải tiến sản phẩm, cải tiến nơi làm việc và nhà máy.