Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho đội ngũ nhân viên Việt Nam triết lý về hệ thống Kaizen- nền tảng cốt lõi tạo nên giá trị của Toyota, từ đó áp dụng vào thực tiễn cải tiến trong công ty bạn