Hướng dẫn tư duy quản lý bán hàng, trưng bày sản phẩm, sắp xếp quầy kệ, thiết kế cửa hàng, đào tạo nhân viên,  dịch vụ khách hàng, v.v.

Khảo sát vị trí và đề xuất sản phẩm liên quan đến việc mở cửa hàng