Chuyên viên tư vấn có chứng chỉ về Xây dựng thương hiệu sẽ đề xuất chiến lược xây dựng thương hiệu phù hợp